Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej o naszej polityce prywatności.


Deklaracja dostępności strony Pawilonu Polskiego w Wenecji

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony Pawilonu Polskiego w Wenecji.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • kontrast elementów menu jest zbyt niski (poniżej 4.5:1),
 • fokus jest słabo widoczny,
 • nagrania wideo nie posiadają napisów,
 • multimedia nie posiadają treści alternatywnych,
 • multimedia nie posiadają audiodeksrypcji,
 • zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych,
 • występują błędy w oznaczeniu języka lub brak oznaczeń

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 roku,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 roku,
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań galerii oraz nieuaktualniane i nie poddawane po dniu 23 września 2019 roku przebudowom i zmianom polegającym na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki office@zacheta.art.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
 • Adres: pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa
 • E-mail: office@zacheta.art.pl
 • Telefon: (+48) 22 556 96 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pawilon Polski usytuowany jest w Giardini della Biennale w Wenecji, we Włoszech. Budynek posiada pochylnię z odpowiednimi poręczami, prowadzącą na rodzaj tarasu.
Przed samym wejściem z tarasu do budynku jest niski stopień. Przestrzeń wystawowa dostępna jest dla osób poruszających się na wózkach. W przestrzeni nie ma informacji dotykowych bądź głosowych. Nie ma też opisów w alfabecie Braille’a.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Powiększanie strony

Powiększanie strony bez utraty funkcjonalności jest możliwe w przeglądarkach internetowych za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień.

Poruszanie się bez użycia myszki

Możliwe jest poruszanie się po stronach serwisu bez użycia myszki – jedynie za pomocą klawiatury przy użyciu standardowych skrótów klawiszowych (z zastrzeżeniem wymienionych powyżej wyłączeń dotyczących dostępności cyfrowej serwisu). Fokus jest jednak słabo widoczny.

Inne informacje i oświadczenia

Zachęta oświadcza, że aktualnie realizuje projekt projektu „Otwarta Zachęta. Digitalizacja i udostępnienie polskich zasobów sztuki współczesnej ze zbiorów Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki oraz budowa narzędzi informatycznych, rozwój kompetencji kadr kultury, animacja i promocja służące wykorzystaniu i przetwarzaniu cyfrowych zasobów kultury w celach edukacyjnych, naukowych i twórczych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0025/19-00”, którego efektem będzie m.in. aktualizacja strony i jej funkcjonalności zakończona do dnia 30 września 2022 roku.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Michałem Kubiakiem pod adresem m.kubiak@zcheta.art.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki nie posiada aplikacji mobilnych.